WeChat Share

Diễn giả trước

Nếu bạn có hứng thú trở thành diễn giả cho buổi hội thảo hãy gửi mail đến cho Maxim de Wit  tại địa chỉ mail :maxim@gmgc.info!!


xác nhận Diễn giả


Thời gian

2015-07-09 09:00 - Start

2015-07-10 18:00 - End

Ended
Address
  • Vietnam Hồ Chí Minh phường 9
  • 18 An Dương Vương, Windsor Plaza Hotel